Slide Odczyt dtc – 80 zł

Odczyt dtc (auta premium) – 50 zł

Roboczogodzina – 150 zł

Naprawa licznika – od 300 zł

Naprawa sterownika silnika – od 500 zł

Wyłączenie immobilisera – 250 zł - 600 zł

Kodowanie klucza – od 100 zł

Chiptuning – od 300 zł

Pomiar na hamowni – 250 - 400 zł

Naprawa wtryskiwacza / pompowtryskiwacza – 250 - 650 zł

Czyszczenie filtra DPF (osobowe / ciężarowe) – 350 zł -1500 zł
* Wszytskie ceny są cenami netto.

** Wycena diagnostyki może ulec zmianie i zostać oparta o wycenę względem roboczogodziny, jeśli:
• konieczne będzie demontaż części oraz ich dodatkowy test;
• w znacznym stopniu wydłuży się czas diagnostyki (powyżej 4 godzin). 
O tym fakcie klient będzie poinformowany telefonicznie najszybciej jak będzie to możliwe.
Cennik
Slide Usługi wykonuje się na podstawie zlecenia klienta. Stronami umowy są klient i wykonawca.

I. Przyjęcie zlecenia.

• Podpis klienta na formularzy zlecenia oznacza jego zgodę na obowiązywanie niniejszych ogólnych warunków naprawy i potwierdzenie, że klient się z nimi zapoznał.
• Podpis klienta oznacza Jego zgodę na zawarcie umowy na wykonanie usługi i zapłatę za zamówioną usługę.
• Podpis klienta oznacza Jego zgodę na przeprowadzenie jazdy testowej.

II. Kosztorysy, oszacowanie

• Na życzenie klienta zostaną określone szacunkowe koszty naprawy lub sporządzony szacunkowy kosztorys naprawy.
• Szacunkowy koszt naprawy jest określany w odniesieniu do istoty rzeczy, bez demontażu części, w oparciu o widoczne lub dające się przewidzieć uszkodzenia,wady, braki, itp.
• Szacunkowy koszt naprawy nie stanowi ceny za usługę.

III. Naprawa

• W przypadku konieczności wykonania dodatkowych czynności naprawczych, wykraczających poza zakres zlecenia i cenę określoną w kosztorysie , wykonawca poinformuje klienta o tym fakcie i wykona je po uzyskaniu akceptacji klienta.
• Wykonawca jest zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności w przypadku, gdy klient nie wyda zgody na wykonanie czynności, których nie można było przewidzieć w chwili rozpoczęcia usług.
• Termin zakończenia naprawy jest wyznaczany w zależności od możliwości jej wykonania ,jej zakresu, możliwości pozyskania części zamiennych , itp.
• Termin jest wyznaczany w zleceniu naprawy. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za zmianę terminu z powodów nie dających się przewidzieć w chwili przyjęcia zlecenia.
• Klient jest zobowiązany do odbioru powierzonej rzeczy,bezpośrednio po otrzymaniu informacji o zakończeniu naprawy.W razie uchybienia tego terminu zostanie mu przesłane zawiadomienie o gotowości wydania rzeczy.
• Po upływie 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę rzeczy, pogorszenia jej wartości i jej zabezpieczenia.
• Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w zleceniu wszelkie informacje mające wpływ na określenie zakresu naprawy,ujawnionych usterkach, ustaleniach z klientem, inne informacje ujawnione w trakcie naprawy i mające wpływ na bezpieczeństwo użytkowania ,a nie objętych zakresem zlecenia.
• Klient jest zobowiązany potwierdzić podpisem wszelkie oświadczenia mające wpływ na zakres prowadzącej usługi a szczególnie gdy odmawia wykonania czynności zgłoszonych przez wykonawcę w trakcie naprawy.
• Klient ma prawo do oględzin, odbioru wymienionych w toku naprawy części o ile zażądał tego w zleceniu. Nie dotyczy to czynności wykonywanych w ramach gwarancji.
REGULAMIN cz. I
Slide IV. Zapłata

• Wykonawca ma prawo do żądania zaliczki na poczet planowanej naprawy. Kwota zaliczki zostanie rozliczona w ostatecznym rachunku za naprawę.
• Wykonawca może w uzasadnionych przypadkach odmówić wykonywania usługi, gdy klient nie nie wpłaci zaliczki.
• Należności za wykonane usługi są opłacone w siedzibie firmy , w formie gotówkowej.Dopuszcza się inną formę zapłaty jeśli zostanie to wcześniej ustalone przez strony.

V. Gwarancja

• Wykonawca udziela gwarancji na udzieloną usługę.
• Podstawą gwarancji jest zapis w dokumencie zlecenia odnoszący się do zakresu jej obowiązywania.
• Gwarancja nie obejmuje normalnego zużycia części, używania ich w sposób niewłaściwy, eksploatacji niezgodnej z wymogami technicznymi, ingerencji osób nieuprawnionych i innych działań odmiennych od zwyczajowego użytkowania.
• Zgłoszenie naprawy gwarancyjnej następuje w siedzibie wykonawcy.
• Uznanie gwarancji jest możliwe po wykonaniu niezbędnych badań technicznych przez wykonawcę. Zgłoszenie gwarancji musi być wykonane bezpośrednio po zaistnieniu uszkodzenia.
• Przebieg naprawy gwarancyjnej jest dokumentowany.
• Zobowiązania gwarancyjne nie obejmują kosztów dostawy rzeczy do siedziby wykonawcy.
Informujemy Państwa.

Każdy klient zwracający się do nas z jakimkolwiek problemem traktowany jest indywidualnie i czas, który jest mu poświęcany, nie jest ściśle limitowany. W związku z tym godziny wizyt są tylko orientacyjne.

Za ewentualne opóźnienia z góry serdecznie przepraszamy.
REGULAMIN cz. II Zespół C-TRONIC